Smoothailz Logo no background

ALGEMENE VOORWAARDEN

Geldig vanaf januari 2018

Artikel 1: Definities

Opdrachtnemer: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, Vijay Jainandunsing (Smoothailz), als eenmanszaak handelend onder de naam Smoothailz in Ureterp.

Hierna te noemen: Smoothailz

Opdrachtgever: de rechtspersoon die met opdrachtnemer een overeenkomst wenst te sluiten of reeds heeft gesloten.

Overeenkomst: alle afspraken, dan wel schriftelijk of mondeling gemaakt, tussen Smoothailz en een Opdrachtgever, inclusief deze algemene voorwaarden.

Opdracht: De bij de overeenkomst afgesproken zaken, omvattend de producten en diensten die geleverd worden door Smoothailz, die ten uitvoer dienen te worden gebracht of uitgevoerd zijn op (een) bepaalde datum(s).

Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden van Smoothailz.

Factuursom: Het totale bedrag dat de opdrachtgever vooraf voldaan heeft bij een overeengekomen opdracht.

Artikel 2: Geldigheid van deze Voorwaarden

Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en alle overeenkomsten tot levering van producten en/of diensten, welke worden aangegaan tussen Smoothailz en opdrachtnemer.

De opdracht van de opdrachtgever geldt als acceptatie van de Voorwaarden.

Van deze Voorwaarden afwijkende bepalingen zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 3: Offertes en prijzen

Offertes uitgegeven door Smoothailz zijn vrijblijvend en 30 dagen geldig, tenzij anders in de offerte vermeld. Smoothailz zal desgevraagd voor aanvang van de werkzaamheden een offerte aan de opdrachtgever ter goedkeuring voorleggen. Alle genoemde prijzen zijn inclusief 6% BTW (eten) of 21% BTW (verhuur/personeel/alcohol), tenzij anders vermeld.

Prijsverhogingen, voortvloeiende uit aanvullingen en wijzigingen van de opdracht zijn voor rekening van de opdrachtgever. Prijsstijgingen, die zich voordoen nadat de overeenkomst tot stand is gekomen, aan de wederpartij in rekening te brengen, waarbij wordt uitgegaan van het prijsindexcijfer voor de gezinsconsumptie, dan wel enig daarvoor in de plaats komend indexcijfer. Prijsstijgingen op basis van het hiervoor genoemde indexcijfer, zullen eerst met ingang van 1 januari van enig jaar volgend op het kalenderjaar waarbinnen de betreffende overeenkomst tot stand kwam, aan de wederpartij in rekening gebracht worden.

Artikel 4: Annuleringen

Annuleringen dienen schriftelijk te geschieden. Zodra de order definitief is en deze door Smoothailz is bevestigd geldt tot 30 dagen voor aanvang van de opdracht dat bij annulering van de overeenkomst de opdrachtgever verplicht is om 25% van het totale factuurbedrag te voldoen.

Bij annulering tussen 30 dagen en 7 dagen voor aanvang van de opdracht is de opdrachtgever een bedrag verschuldigd ter compensatie van de administratieve kosten en inkomstenderving, ten bedrage van 50% van de totale factuurbedrag.

Bij annulering minder dan 72 uur voor aanvang van de opdracht is de opdrachtgever een bedrag verschuldigd ter compensatie van de gemaakte kosten voor administratie, inkoop, voorbereiding, e.d., tot een maximaal bedrag van 100% van het totale factuurbedrag.

Wanneer de annulering, die plaatst heeft gevonden tenminste 72 uur van te voren, geen definitieve annulering betreft, maar een uitstel van de opdracht naar een later moment, dan is de opdrachtgever een bedrag verschuldigd ter compensatie van de gemaakte kosten voor inkoop, die niet aangewend kunnen worden bij de nieuwe opdracht, dit tot een maximaal bedrag van 40% van het totale factuurbedrag.

Bij een eventuele annulering, waarbij annuleringskosten betaald dienen te worden, krijgt de opdrachtgever desgewenst een gespecificeerde rekening van de gemaakte inkoop en voorbereidingskosten van de opdrachtnemer.

De annuleringskosten zullen verrekend worden met een eventuele vooruitbetaling.

Artikel 5: Correcties op groepsgrootte

Geef correcties op de groepsgrootte altijd zo spoedig schriftelijk mogelijk door.

Negatieve correcties op de groepsgrootte kunnen kosteloos, tot en met 7 dagen voor aanvang van de opdracht, door gegeven worden.

Bij negatieve correcties op de groepsgrootte tussen 7 dagen en 1 dag (24uur) voor aanvang van de opdracht, worden de afwezige gasten in rekening gebracht met een maximum van 50%, ter compensatie van de gemaakte kosten voor inkoop, planning, e.d.

Bij negatieve correcties, op de groepsgrootte, gemeld minder dan 24 uur van te voren of bij aanvang van de opdracht, worden de afwezige gasten voor 100% in rekening gebracht.
Uitzonderingen: indien er gebruik is gemaakt van afwijkende prijzen als de originele prijs zoals vermeld op de site, is het niet mogelijk om aanspraak te maken op negatieve correcties.

Voor workshops is de minimale groepsgrootte is 10 personen, negatieve correcties onder de 10 personen is dus niet mogelijk.

Artikel 6: Betaling

Smoothailz is gerechtigd bij een opdracht gedeeltelijke vooruitbetaling te verlangen, deze dient tenminste 7 dagen voor aanvang van de opdracht te zijn voldaan. De betaling van de order dient uiterlijk 3 dagen voor aanvang van de opdracht volledig te zijn voldaan.

Betaling kan geschieden voor- of achteraf per bankoverschrijving of contant.
Opdrachtgever is gehouden facturen van opdrachtnemer te voldoen binnen de op de factuur vermelde termijn en bij gebreke van een dergelijke vermelding: binnen 14 dagen.

Indien de opdrachtgever niet binnen bedoelde termijn betaalt, is opdrachtgever van rechtswege in verzuim. En daarop is Smoothailz het recht om de overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst en ingebrekestelling, te ontbinden. Dit zonder dat de opdrachtgever uit dien hoofde tot enige schadevergoeding gerechtigd is.

Indien cliënt niet binnen 14 dagen aan zijn betalingsverplichting voldoet, is opdrachtgever zonder ingebrekestelling in verzuim en zal hetgeen opdrachtgever aan Smoothailz is verschuldigd, worden vermeerderd met de wettelijke rente en buitengerechtelijke incassokosten. Deze buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% van het factuurbedrag, met een minimum van €40,-.

Artikel 7: Aansprakelijkheid/overmacht

Smoothailz is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van de opschorting van haar werkzaamheden of de opzegging van de Overeenkomst wegens te late betaling door Opdrachtgever.

Smoothailz is niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen die voortvloeien uit foutieve inlichtingen van Opdrachtgever omtrent aantallen gasten en andere relevante omstandigheden voor of tijdens de uitvoering van de Overeenkomst.

Smoothailz is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van de uitvoering van de Opdracht, tenzij gedekt door haar verzekering of het gevolg van opzet of grove nalatigheid van Smoothailz.

Smoothailz is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van door derden of Opdrachtgever gegeven instructies, gewijzigde of georganiseerde of geleverde zaken, diensten of personeel.

Opdrachtgever zal schade bij gelegenheid van de uitvoering van de Opdracht verhalen op zijn eigen verzekering en vrijwaart Smoothailz voor aanspraken tot schadevergoeding van derden.

Elke aansprakelijkheid van Smoothailz is beperkt tot de netto factuurprijs van het onderdeel, waaruit de schade is voortgekomen, althans het bedrag dat de verzekering van Smoothailz vergoedt.

Smoothailz is vanwege overmacht niet aansprakelijk als zij door omstandigheden of gebeurtenissen buiten haar invloed niet aan de Overeenkomst kan voldoen.
Dit kunnen omstandigheden en gebeurtenissen zijn, die in algemene zin de opdracht onmogelijk maken, zoals rampen, oorlog en staking, of in specifieke zin, zoals extreem weer, brand, energie uitval, ongelukken, etc.

Artikel 8: Ontbinding

Indien de opdrachtgever niet voldoet aan enige verplichting die bepaald zijn in de overeenkomst, heeft Smoothailz het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of deze te ontbinden, zonder dat hij tot enige schadevergoeding gehouden is.

Artikel 9: Uitbesteding werk aan derden

Smoothailz en opdrachtnemers zijn gerechtigd de haar opgedragen werkzaamheden en/of diensten te laten uitvoeren door derden.

Artikel 10: Diensten op locatie

Wanneer de diensten geleverd worden op of in aan opdrachtgever toebehorende locatie, stelt opdrachtgever, indien nodig, ter beschikking: de keuken, de ruimte, inrichting, apparatuur, energie en water.

Opdrachtgever zorgt dat de genoemde faciliteiten beschikbaar zijn en bruikbaar voor Smoothailz. Opdrachtgever neemt alle financiële consequenties van eventuele tekortkomingen voor zijn rekening.

Opdrachtgever is als eigenaar/huurder van de locatie verantwoordelijk voor het afval en aanbieding van het afval volgens wettelijke voorschriften.

Belastingen, Buma/Stemra-rechten en retributies alsmede kosten van telecommunicatie, energie- en waterverbruik, riolering en afvalverwerking, ten behoeve van de door opdrachtnemer te verlenen diensten zijn voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 11. Klachten

Eventuele klachten over de geleverde diensten, in de breedste zin van het woord, dienen direct op de opdracht zelf gemeld te worden.

Smoothailz kan nooit voor een hoger bedrag aansprakelijk worden gesteld dan het overeengekomen totaalbedrag overeengekomen.

Artikel 12: Toepasselijk recht en geschillen

Op deze algemene voorwaarden, iedere Overeenkomst en op eventuele overige daarmee op enigerlei wijze verband houdende rechtsbetrekkingen tussen partijen is het Nederlands recht van toepassing.
Opdrachtnemers werkzaam onder de noemer van Smoothailz zijn verantwoordelijk voor de correcte nakoming van de afspraken met de klant. Smoothailz kan daarvoor dan ook niet aansprakelijk gesteld worden. Smoothailz ziet er op toe dat de opdrachtnemers conform de op de website aangeboden producten en diensten leveren. Smoothailz bemiddelt in geschillen tussen opdrachtnemer en de opdrachtgever, om zodoende tot een oplossing te komen welke door beide partijen geaccepteerd wordt. U kunt klachten melden aan info@smoothailz.nl.

Artikel 13: Leveringen

Leveringen in Noord Nederland bestrijken de noordelijke provincies tot de hoogte van Zwolle en dezelfde breedtegraad. Vanaf Zwolle tot de stad Utrecht en dezelfde breedtegraad valt onder Midden Nederland. Vanaf de stad Utrecht tot onze Belgische zuiderburen valt onder Zuid Nederland.